Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...: Tính hợp pháp của BitCoin
Nguyễn Thích