Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...: BitCoin bị cấm ở Việt Nam
Nguyễn Thích