Giới thiệu cách hoạt động của mạng lưới Bitcoin
Nguyễn Thích

Giới thiệu cách hoạt động của mạng lưới Bitcoin

Mạng lưới tiền ảo Bitcoin là mạng ngang hàng (P2P) hoặc mạng phân cấp mà không có điểm trung tâm của sự thất bại hoặc lệnh.
Tất cả các node hoặc máy tính tham gia vào mạng đều bình đẳng – không có hệ thống phân cấp – hoặc không có cấu trúc liên kết như mạng không dây.


Mạng Bitcoin là một tập hợp các node chạy giao thức P2P của Bitcoin với các giao thức khác như tầng lớp, được sử dụng cho ví điện di động nhẹ (nơi  Blockchain không thể tải được toàn bộ ) hoặc để đào. Mặc dù mạng là phẳng, và tất cả các node là bình đẳng, một số node hoặc máy tính thực hiện một nhiệm vụ khác nhau.
Một node hoàn chỉnh thực hiện việc định tuyến, giữ một bản sao đầy đủ của cơ sở dữ liệu blockchain, thực hiện việc khai thác và cung cấp các dịch vụ ví. Bất kỳ node nào cũng phải cung cấp chức năng định tuyến để tham gia vào mạng. Định tuyến chỉ là một cách khác để nói rằng node được xác nhận và chuyển giao các giao tác và chặn cũng như phát hiện và duy trì kết nối với các node khác, cho dù chúng là các node hoàn chỉnh hay không.
Một số nút không giữ bản sao đầy đủ của blockchain và xác minh các giao dịch bằng cách sử dụng Xác minh Thanh toán Đơn giản(Simplified Payment Verification), hoặc SPV.

Các node khai thác, chạy các chip tích hợp chuyên dụng cụ thể để giải quyết các thuật toán bằng chứng công việc. Một số node khai thác là các node hoàn chỉnh trong khi các node khác có trọng lượng nhẹ tham gia đào mỏ và sử dụng máy chủ lưu trữ để duy trì một node hoàn chỉnh.

Các Ví ( Wallets) có thể là một node hoàn chỉnh – như trường hợp việc tải dữ liệu khách hàng bitcoin hoàn chỉnh lên màn hình máy tính của bạn.Tuy nhiên Ví điện thoại di không thể giữ toàn bộ blockchain thông qua các yêu cầu về không gian và chủ yếu là đơn giản hoá các node xác minh thanh toán hoặc các node trọng lượng nhẹ.
Ngoài những phân loại chính này còn có các máy chủ và node khác thực hiện các giao thức khác – chẳng hạn như ví thay thế và các mỏ khai thác chuyên dụng. Mạng Bitcoin chính chứa khoảng 7000-10000 node mỗi lần!
Khi gia nhập mạng lần đầu tiên, một node mới phải phát hiện ra ít nhất một vị trí node hiện có khác – vị trí địa lý không được ưu tiên trong thủ tục này. Node mới gửi một loạt các thông báo và sau đó nếu node khác muốn tạo thành một kết nối trả lời.
Node mới phải tạo các kết nối mới vào mạng, vì đôi khi một số node thường không hoạt động khi mọi người tắt máy tính. Sau đó, node mới được kết nối vào mạng và khả năng phục hồi được tạo ra.
Nếu bạn muốn chạy một node hoàn chỉnh mà bạn đang do dự – tất cả các giao dịch kể từ khi Bitcoins genesis trong năm 2009 cần phải được tải về. Điều này được thực hiện bằng cách yêu cầu các node khác gửi tất cả các thông tin của chúng đến cho bạn, và để không chúng bị quá tải, điều này có thể được thực hiện với sự kết hợp với các node khác.
Nhưng tin tốt lành là nếu bạn muốn hay không muốn sở hữ ví của mình trên điện thoại hoặc cần phải chạy toàn bộ khách hàng Bitcoin, bạn đơn giản chỉ cần sử dụng phiên bản của Coinbase hoặc blockchain.io và thiết lập nó trong vài giây.
Hi vọng bài viết “Giới thiệu cách hoạt động của mạng lưới Bitcoin” này của Nguyễn Thích Blog sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về bitcoin.
Chia sẻ lên Google Plus
Giới thiệu cách hoạt động của mạng lưới Bitcoin Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-05-25T12:48:00+07:00
Bài viết: Giới thiệu cách hoạt động của mạng lưới Bitcoin