Khối Bitcoin là gì?
Nguyễn Thích

Khối Bitcoin là gì?

Một khối Bitcoin chứa một bộ dữ liệu chứa tất cả các thông tin cần thiết để xác minh giao dịch và liên kết các khối trở lại khối trước của nó trong chuỗi.

Các thành phần cấu thành của một khối có thể được nhìn thấy trong bảng dưới đây.
Kích thước khối đơn giản là kích thước của khối bằng các byte – điều này chủ yếu thay đổi phụ thuộc vào số lượng giao dịch.
Dữ liệu khối được hiển thị trong bảng dưới đây:

Tiêu đề khối là danh sách siêu dữ liệu về khối – một lời giải thích đầy đủ có thể được nhìn thấy trong hướng dẫn của chúng tôi – Tiêu đề khối trong Bitcoin là gì? – tiêu đề khối là một trường 80 byte. Các phần tiếp theo của thông tin là số lượng các giao dịch trong khối và các giao dịch của chính chúng.
Một giao dịch thường trên 250 byte tùy thuộc vào kiểu của nó- các giao dịch đa ngữ sử dụng không gian nhiều hơn do các điều kiện yêu cầu về chi tiêu – bạn có thể xem thêm về các loại giao dịch khác nhau ở đây. Một khối trung bình chứa khoảng 500 giao dịch – tương đương với ít hơn một giao dịch / giây.
Chia sẻ lên Google Plus
Khối Bitcoin là gì? Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-10-13T20:03:00+07:00
Bài viết:Khối Bitcoin là gì?